Obchodní podmínky

Dále najdete všeobecné obchodní podmínky v těchto dvou variantách:  

 

A) Všeobecné obchodní podmínky – kurzy, workshopy, přednášky a akce

 

B) Všeobecné obchodní podmínky – on-line kurzy, video kurzy, ebooky
 

C) Všeobecné obchodní podmínky – individuální konzultace, mentorink, koučink a cvičení 

 

A) Všeobecné obchodní podmínky – kurzy, workshopy, přednášky a akce

1. Použití podmínek
Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi zákazníkem a dodavatelem Mgr. Vlasta Lisková, sídlo: Dolákova16, 181 00 Praha 8, IČ 112 09 267 při účasti zákazníka na kurzech, přednáškách, workshopech a školeních (dále souhrnně jako „akcích“) pořádaných Mgr. Vlasta Lisková.

2. Objednávka
Objednávky účasti na jednotlivých akcích přijímám prostřednictvím on-line přihlášek či e-mailu. Informaci o přijetí objednávky a platební údaje pro zaplacení obdrží zákazník e-mailem. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle data úhrady. 

3. Náhradníci
V případě překročení kapacity akce se může zákazník přihlásit jako náhradník emailem. Pokud zjistíme, že se uvolnilo místo, bude zákazník kontaktován a volné místo mu bude nabídnuto.

4. Cena
Ceny akcí jsou smluvní, pokud není uvedeno jinak. Nejsem plátce DPH. Cena akce zahrnuje kromě poplatku za akci také cenu potřebných podkladů  a materiálů, použití technického vybavení, rezervaci prostor a v případě školení a kurzů může zahrnovat také občerstvení.

5. Úhrada
Registrační poplatek je splatný do 3 dnů po zaslání potvrzení registrace na akci. Pokud nebude registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit, pokud se se zákazníkem dohodnu jinak.

Úhradu může zákazník provést bankovním převodem v Kč na účet Mgr. Vlasta Lisková. č. 2800225063 / 2010 Fio banka. Jako variabilní symbol uveďte prosím své telefonni čislo , do poznámky uveďte akci a jméno a příjmení účastníka.

6. Storno
Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat před datem konání akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v potvrzení registrace.  Storno poplatky účtuji takto:

  • Při stornování objednávky 7 a více pracovních dnů před datem konání akce vracím celý registrační poplatek. 
  • Při stornování objednávky 4 až 6 pracovních dnů před datem konání akce účtuji smluvní storno poplatek ve výši zálohy nebo 60% celkové částky
  • Storno objednávky již není možné provést poslední 3 pracovní dny předcházející datu konání akce ani později.

Zákazník má vždy právo vyslat za sebe na akci vhodného náhradníka.

7. Organizační změny
Vyhrazuji si právo změny data a místa konání akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě, pokud si to zákazník bude přát, stornuji objednávku bez smluvního storno poplatku.

8. Zrušení akce
Vyhrazuji si právo akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již zákazník uhradil registrační poplatek, nabídnu mu jiný termín nebo může zákazník požádat o vrácení registračního poplatku.

9. Ochrana díla
Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Mgr. Vlasty Liskové. jakýmkoliv způsobem zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

V Praze dne 1. 9. 2019

Mgr. Vlasta Lisková

 

B) Všeobecné obchodní podmínky – on-line kurzy, video kurzy, ebooky

1. Použití podmínek
Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi zákazníkem a dodavatelem Mgr. Vlasta Lisková, sídlo: Dolákova16, 181 00 Praha 8, IČ 112 09 267 při účasti zákazníka na kurzech, přednáškách, workshopech a školeních (dále souhrnně jako „akcích“) pořádaných Mgr. Vlasta Lisková.

2. Objednávka
Objednávky účasti na on-line kurzech přijímám prostřednictvím on-line přihlášek či e-mailu. Informaci o přijetí objednávky a platební údaje pro zaplacení obdrží zákazník e-mailem. 

3. Dodací podmínky produktů (e-booků a videokurzů)

ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou mailovou adresu.
DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Není-li uvedeno u kurzu jiné datum, se kterým jste dopředu seznámeni. 
NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu. 
Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu,  a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
Digitální obsah (videokurz a ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.

4. Cena
Ceny online kurzů jsou smluvní, pokud není uvedeno jinak. Nejsem plátce DPH. 

5. Způsoby platby:

 - platební kartou online; Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. S údaji Vaší platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). 
bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem;

- bankovním převodem na účet Mgr. Vlasta Lisková. č. 2800225063 / 2010 Fio banka. Jako VS použijte číslo faktury. 

Forma platby:

a) Platba je možná jednorázově.
b) Platba je možná na splátky formou opakovaných plateb. V případně zakoupení online kurzu na splátky se kupující zavazuje uhradit všechny splátky - zakoupením se zavázal uhradit platby za objednanou službu po dobu určenou na prodejní stránce a ve faktuře. Výsledně tak získává celý online kurz s tím, že na základě svého rozhodnutí může využít pro svoje lepší cash-flow dohodnuté splátky. Při předčasném ukončení splátek, nebo prodlení s úhradou splátek může být kurz dočasně uzavřen až do doby dalších splátek. Tím není dotčena povinnost kupujícího, zákazníka, k úhradě všech splátek.
c) Opakovaná platba - 30 dní, 60 dní, 3 měsíce, 12 měsíců
Pro členství v online klubu nebo online kurzu Knihovna Alchymie ženy využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou. Vyplněním prodejního formuláře se Objednatel zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedeném na objednávce a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Objednatel dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši a periodě) byl každých 30, 60, 90 nebo 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Objednatele, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu či Knihovně.
d) Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Objednatel je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného poplatku, periodě i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Objednatel vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu poskytovatel do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Objednatel o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Objednatel opakované platby zrušit.
e) Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby
Členství v on-line klubu může Kupující kdykoliv ukončit a to výhradně kontaktováním mě na e-mail . Ukončením členství v klubu či kurzu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Objednatel vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

6. Co znamená doživotní přístup k on-line kurzu?

U online kurzů, kde poskytuji doživotní přístup to znamená, že k zakoupenému kurzu máte přístup stále, bez časového limitu. Pokud by byl provoz kurzu ukončen, zašlu vám včas email s výzvou na kompletní stažení kurzu na váš disk - videa, ebooky, audio nahrávky, studijní materiály.

6. Reklamace

V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese.

7. Odstoupení od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.  

8. Uživatelský účet
Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 

9. Organizační změny
Vyhrazuji si právo změny data konání akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě, pokud si to zákazník bude přát, stornuji objednávku bez smluvního storno poplatku.

10. Zrušení akce
Vyhrazuji si právo akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již zákazník uhradil registrační poplatek, nabídnu mu jiný termín nebo může zákazník požádat o vrácení registračního poplatku.

11. Ochrana díla
Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Mgr. Vlasty Liskové. jakýmkoliv způsobem zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

V Praze dne 1. 9. 2021

Mgr. Vlasta Lisková

 

C) Všeobecné obchodní podmínky – individuální konzultace, mentorink, koučink a cvičení

1. Použití podmínek
Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi zákazníkem a dodavatelem Mgr. Vlasta Lisková, sídlo: Dolákova16, 181 00 Praha 8, IČ 112 09 267 při individuálních konzultacích, mentorinku, koučinku a cvičeních (dále souhrnně jako "individuálních sezeních") mezi zákazníkem a Mgr. Vlastou Liskovou.

2. Cena
Za svou práci si stanovuji odměnu dle toho, kdo je plátcem sezení, zda jednotlivec či firmaa také podle rozsahu a charakteru práce – soukromá oblast či pracovní. Nejsem plátce DPH. Rozsah spolupráce je vždy individuální a záleží na konkrétním přání klienta a jeho situaci. Můžeme se potkat dvakrát, třikrát nebo spolupracovat několik měsíců. Pro transformační koučování s NLP je vhodné absolvovat 8 – 12 sezení.

3. Úhrada
Úhradu sjednané ceny může zákazník provést bankovním převodem v Kč na účet Mgr. Vlasta Lisková. č. 2800225063 / 2010 Fio banka. Jako variabilní symbol uveďte prosím své telefonni čislo.

4. Termíny a storno
Termín individuálního sezení je nutné dohodnout předem. Po potvrzení termínu je termín považován za závazný. V případě nutnosti změny termínu mě informuje zákazník nejpozději 24 hodin před začátkem konzultace telefonicky nebo emailem. Později již není bohužel možné individuální sezení přeložit ani zrušit a účtuji storno poplatek ve výši 100% ceny.

5. Organizační změny
Vyhrazuji si právo změny data a místa konání individuálního sezení z organizačních a provozních důvodů. Přihlášený zákazník bude v takovém případě neprodleně informován telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě, nabídnu jiný termín nebo pokud si to zákazník bude přát, stornuji objednávku bez smluvního storno poplatku.

6. Ochrana díla
Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání individuálního sezení, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Mgr. Vlasty Liskové. jakýmkoliv způsobem zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

V Praze dne 1. 9. 2019

Mgr. Vlasta Lisková